Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ


Νέα Δράση
Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας
για νέους ανέργους έως 29 ετών Στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέση παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:
*       Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες (σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
*       Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών
Ωφελούμενοι:
·         Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (με προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα),
·         Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών
Προϋπολογισμός Προγράμματος:
174.900.000,00 €
Σύνολο Ωφελουμένων:
                                         45.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών
Η Δράση παρέχει:

Στην επιχείρηση:
ü Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος

ü Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση

ü Συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό

ü Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα  έτος (14 μήνες x 300,00 €), για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα (με μοριοδότηση) στους τομείς:

ü  Τουρισμός – Πολιτισμός

ü  Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό –κατασκευαστικό κλάδο

ü  Νέες τεχνολογίες

ü  Ναυτιλία

ü  Αγροδιατροφικός Τομέας

ü  Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας


Στον Νέο:ü Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης

ü Απασχόληση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών

ü Αμοιβή 460,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης (για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ)

ü Αμοιβή 400,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης (για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

ü Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

ü Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης.


 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠ "ΕΣΠΑ Β ΚΥΚΛΟΣ"


Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και  Υπηρεσιών, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.
Μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους με σκοπό να ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν, από τα μέσα του 2013.

Κατηγορίες ενισχύσεων  - Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αφορά όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τη Μεταποίηση, τον Τουρισμό, το Εμπόριο και την Παροχή Υπηρεσιών. Εξαιρείται η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας.

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Στα πλαίσια του προγράμματος εντάσσονται ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες) υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.   υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2.   νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης, δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3.   υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή τον τουρισμό πρέπει να έχουν μέσο τζίρο τριετίας μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ, ενώ οι εμπορικές και παροχής υπηρεσιών άνω των 20.000 ευρώ.
Προϋπολογισμός & Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης – Ιδιωτική Συμμετοχή

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται:
i) Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για τις Μεταποιητικές και Τουριστικές επιχειρήσεις
ii) Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για τις Εμπορικές και Παροχής Υπηρεσιών
Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:Ποσοστά ενίσχυσης (%) για μικρές επιχειρήσεις (<50 άτομα, κ.ε.≤ 10 εκ)


Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική & Εθνική)
Ιδιωτική Συμμετοχή
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,  Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα

60%

40%
Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία,  Ιόνια, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική

50%


50%

Ποσοστά ενίσχυσης (%) για μεσαίες επιχειρήσεις (<250, κ.ε.≤250 εκ)

Περιφέρεια
Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική & Εθνική)
Ιδιωτική Συμμετοχή
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,  Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα

50%

50%
Κ. Μακεδονία, Δ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία,  Ιόνια, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Αττική

40%


60%


Για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδίοι πόροι ή και μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός.
Ως ίδια  συμμετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και το εταιρικό / μετοχικό για τις λοιπές.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
1.     Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες, πινακίδες, στόρια ασφαλείας κτλ)
2.     Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
3.     Αγορά εξοπλισμού (ράφια, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα, φαξ κτλ)
4.     Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά διαχείρισης πελατών, barcode scanners κλπ.)
5.     Κατασκευή διαδικτυακού τόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμογών προβολής σε σύγχρονες συσκευές (smartphones)
6.     Συστήματα προβολής προϊόντων σε βιτρίνες (digital signage)
7.     Συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασίας
8.     Συστήματα ασφαλείας (κάμερες – συναγερμοί κτλ)
9.     Εισαγωγή  προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής  (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
10.  Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
11.  Συστήματα αυτοματοποίησης
12.  Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO κτλ)
13.  Δαπάνες προβολής – προώθησης (κάρτες πιστότητας πελατών – loyalty cards), διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
14.  Αμοιβές συμβούλων για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες:
1.     αγοράς μεταφορικού μέσου ή αγοράς εξοπλισμού μεταφορικού μέσου
2.     αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού
3.     προμήθειας εξοπλισμού με leasing
4.     για κτιριακές εργασίες σε ακίνητα που δεν είναι αμιγώς επαγγελματικής χρήσης

Διάρκεια υλοποίησης – Καταβολή Δημόσιας Επιχορήγησης

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.
Η επιδότηση καταβάλλεται σε μία ή δύο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Παρέχεται η δυνατότητα αιτήματος προκαταβολής έναντι του συμβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου, το ύψος της οποίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιχορήγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της προκαταβολής είναι η κατάθεση στον ΕΦΔ  τουλάχιστον ισόποσης (με το ύψος της προκαταβολής) εγγυητικής επιστολής τραπέζης.

Στην περίπτωση που θα συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα, σκοπός μας θα είναι να κατεβάσουμε μία πλήρη πρόταση που να περιλαμβάνει δαπάνες λογικές και με συνάφεια σχετική με το χώρο που διαθέτει και με το αντικείμενο δραστηριότητάς του. Παρόλα αυτά τονίζω πως μετά την επιτυχή αξιολόγηση, το μόνο δεσμευτικό στοιχείο θα είναι το ύψος του προϋπολογισμού. Θα μπορούμε δηλαδή να προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση επιθυμεί (σε επίπεδο δαπανών και προμηθευτών) την περίοδο που θα επιλέξει να υλοποιήσει την επένδυση.

Αναμένουμε τον Οδηγό Εφαρμογής για λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά του προγράμματος, ο οποίος θα δημοσιευθεί μαζί με την προκήρυξη.ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»


Ονοματεπώνυμο
1.
Διεύθυνση

Τηλέφωνο

email

Ηλικία

Αρ. Δελτίο Κάρτας Ανεργίας

Διάρκεια Ανεργίας

Επίπεδο Μόρφωσης
¨  Απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
¨  Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ονοματεπώνυμο
2.
Διεύθυνση

Τηλέφωνο

email

Ηλικία

Αρ. Δελτίο Κάρτας Ανεργίας

Διάρκεια Ανεργίας

Επίπεδο Μόρφωσης
¨  Απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
¨  Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ονοματεπώνυμο
3.
Διεύθυνση

Τηλέφωνο

email

Ηλικία

Αρ. Δελτίο Κάρτας Ανεργίας

Διάρκεια Ανεργίας

Επίπεδο Μόρφωσης
¨  Απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
¨  Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ονοματεπώνυμο
4.
Διεύθυνση

Τηλέφωνο

email

Ηλικία

Αρ. Δελτίο Κάρτας Ανεργίας

Διάρκεια Ανεργίας

Επίπεδο Μόρφωσης
¨  Απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
¨  Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙΠληροφορίες: ΑΛΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , 6947502409
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ


«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»


Παρακαλώ αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο στο emporikos1@gmail.com και αρμόδιο  πρόσωπο θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Επωνυμία


Διεύθυνση


Τηλέφωνο


email


Αρμόδιο Πρόσωπο


ΚλάδοςΑριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης
Δυνατός αριθμός Θέσεων
Απασχόλησης
Επιθυμητός αριθμός θέσεων απασχόλησης

0 άτομα

1 θέση απασχόλησης


1 – 5 άτομα

Ίσος με αρ. εργ.


6 – 10 άτομα

80% του αρ. εργαζ.


11 – 50 άτομα

70% του αρ. εργαζ.


51 – 70 άτομα

Έως 35 άτομα


71 – 250 άτομα

50% του αρ. εργαζ.


251 – 418 άτομα

Έως 125 άτομα


> 418 άτομα

30% του αρ. εργαζ.
 

Ονοματεπώνυμο
4.
Διεύθυνση

Τηλέφωνο

email

Ηλικία

Αρ. Δελτίο Κάρτας Ανεργίας

Διάρκεια Ανεργίας

Επίπεδο Μόρφωσης
¨  Απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
¨  Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ

Πληροφορίες: ΑΛΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , 6947502409 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.